Book Reviews Cover Image

Oceny i omówienia
Book Reviews

Author(s): Bartłomiej Secler, Joanna Dobrowolska-Polak, Roman Dziergwa, Hanka Dmochowska, Maria Zmierczak, Zbigniew Mazur, Piotr Cichocki, Bogdan Koszel, Andrzej Sakson, Marceli Kosman, Sebastian Rosenbaum
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Reviewed books: ANDRZEJ KWILECKI: Silva rerum. Ludzie. Instytucje. Wydarzenia. Zapiski i wspomnienia, Wydawnictwo Poznan´skie, Poznan´ 2007, 357 ss. NORMAN DAVIES: Europa mie˛dzy Wschodem a Zachodem, przełoz˙ył z angielskiego Bartłomiej Pietrzyk, Wydawnictwo Znak, Krako´w 2007, 352 ss. IWONA HOFMAN (red.): „Kultura” paryska. Two´rcy, dzieło, recepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, 235 ss. JERZY KOCHANOWSKI, MAIKE SACH (red.): Die „Volksdeutschen” in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, fibre Verlag, Osnabrück 2006 (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts in Warschau 12), 440 ss. Flucht, Vertreibung, Integration, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik, Kerber Verlag, Bonn, Bielefeld 2006, 208 ss.; Ucieczka, wype˛dzenie, integracja, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Kerber Verlag, Bonn, Bielefeld 2007, 212 ss. DOROTA HEIDRICH-HAMERA: Mie˛dzynarodowa ochrona uchodz´co´w wewne ˛trznych. Aspekty prawne i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 320 ss. (290 + Aneks) ANDRZEJ SAKSON (red.): Porza˛dek społeczny a wyzwania wspo´łczesnos´ci, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan´ 2005, 393 ss Ostrowskie Studia Judaistyczne. Studia Iudaica Ostroviensia, tom I, Ostrów Wielkopolski 2007, 276 ss. Ostródzianie o swoim mies´cie, red. Jan Da˛browski, Ryszard Kowalski, Krystyna Maciejewska, Zbigniew Połoniewicz, konsultacja naukowa T. Baryła, Olsztyn, Ostróda [2007], 739 ss. JANUSZ RUSZKOWSKI: Wste˛p do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Pan´stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007, 316 ss ŁUKASZ MACHAJ: Za i przeciw Europie. Integracja europejska w polskiej myśli politycznej w latach 1989-2001, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2952, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, 535 ss. Polska refleksja nad Europa˛. Wybór tekstów. Pod red. Joanny Nowak, Renaty Wadowskiej, Katarzyny Wrzesińskiej. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Poznań, Warszawa 2007, 427 ss.

  • Issue Year: 325/2008
  • Issue No: 02
  • Page Range: 325-358
  • Page Count: 34
  • Language: Polish