Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Nikolina Ćavar, Igor Eterović, Martina Šendula-Pavelić, Vida Jeremić, Orhan Jašić, Tomislav Smiljanić
Subject(s): Review
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: Tomislav Smiljanić - (Michele Aramini: Uvod u bioetiku, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009, str. 443) Nikolina Ćavar - (Zbornik: Boetika i dijete) Igor Eterović - (Iva Rinčić – Amir Muzur: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike, Pergamena, Zagreb, 2012., 332 str.) Orhan Jašić - (Amir Muzur, Hans-Martin Sass (ur.), Fritz Jahr and Foundations of Global Bioethics – The Future of Integrative Bioethics, Lit, Berlin, 2012, str. 384.) Vida Jeremić - (Sandra Radenović, Bioetika i medicina: Odnos lekar – pacijent u paradigmi integrativne bioetike, Akademska knjiga, Novi Sad, 2012.) Martina Šendula-Pavelić - (JAHR, sv. 4, broj 7, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Jezik medicine – od geneze do kulture i etike komunikacije, maj 2013. Izdavač: Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, RH; Glavni urednik: Amir Muzur; urednice izdanja: Anamarija Gjuran-Coha i Arijana Krišković)

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 63
  • Page Range: 351-372
  • Page Count: 22
  • Language: Bosnian