Romani Communities in Hungary Cover Image

Romani Communities in Hungary
Romani Communities in Hungary

Author(s): Zoltán Beck, Szabolcs Fekete, Mónika Balázsovics, Katalin R. Forray
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: čigonas; sinti; tapatybė; komunikacija; švietimas; muzika; savigarba; diskriminacija; priklausomybė; rasizmas; Gypsy; Roma; identity; communication; education; music; self-esteem; discrimination; interculturalism; inclusion; racism

Summary/Abstract: Romani communities form a very structured subculture in Hungarian society. There are groups along the ethnic, economic, local and traditional dimensions. These groups are characterised by different lifestyles, but there exists a kind of common ethnic identity. It revives in connection with economic crisis, the growing radicalism of the political Romani organisation and the evolving anti-Gypsy stance in the society-at-large. Romų bendruomenės sudaro labai struktūruotą subkultūrą vengrų visuomenėje. Egzistuoja grupės, sukurtos etniniu, ekonominiu, lokaliniu ir tradiciniu pagrindu. Šios grupės pasižymi skirtingais gyvenimo būdais, tačiau kuria bendrą etninį tapatumą, kurio raišką veikia ekonominė krizė, augantis romų politinių organizacijų radikalizmas ir gilėjančios neigiamos visuomenės nuostatos prieš čigonus. Tyrimas grindžiamas esama gausia moksline literatūra, taip pat tyrėjų atliktais interviu, žiniasklaidos ir stebėjimų duomenimis. Autoriai išskiria ir apibūdina skirtingų socialinių sluoksnių ir išsilavinimo romų grupes, gyvenančias Vengrijos miestuose ir kaimuose, pateikia jų gyvenimo būdo, socialinės integracijos, požiūrių, vertybių, elgesio skirtumus. Iškeliamos konfliktų su vengrų visuomene priežastys, kurių pagrindas yra nuostatos, diskriminacija, kultūriniai skirtumai, nedarbas, politiniai faktoriai, išsilavinimas. Autorių pateiktose rekomendacijose atkreipiamas dėmesys į būtinybę ieškoti būdų, kaip keisti rasistines nuostatas ir mažinti ksenofobiją. Grupių tyrimai, atlikti SAL projekte, gali padėti skleisti žinias apie etnines tapatybes ir subkultūrines bendrijas. Tokio pobūdžio projektai gali prisidėti plėtojant socialinę draugystę.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 205-210
  • Page Count: 6
  • Language: English