The role of tripartism in the implementation of flexicurity into practice Cover Image

Úloha tripartizmu pri zavádzaní flexicurity do praxe
The role of tripartism in the implementation of flexicurity into practice

Author(s): Marek Švec
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Univerzita Palackého v Olomouci

Summary/Abstract: Odborný príspevok poskytuje čitateľovi základnú predstavu o zásade tripartizmu a jej ukotvení v národných i európskom právnom priestore. Hoci právnu úpravu tripartizmu v jednotlivých členských krajinách Európskej únie možno považovať za nadštandardnú, výrazný deficit možno badať v jej efektívnej aplikácii v praxi. Tripartitné rokovania by do budúcna mali tvoriť základný stavebný prvok ochrannej funkcie pracovného práva, a to i napriek skutočnosti, že jej stav je výrazným spôsobom determinovaný flexibilizačnými snahami pri presadzovaní modelu flexicurity v praxi.

  • Issue Year: 1/2010
  • Issue No: Coll.
  • Page Range: 241-248
  • Page Count: 8
  • Language: Slovak