The Public and the Police Cover Image

Јавноста и полицијата
The Public and the Police

Author(s): Trpe Stojanovski
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Balkan Human Rights Network

Summary/Abstract: Во современото демократско општество на полициската организација И се посветува особено внимание од страна на граѓаните, органите на власта, научниците, правниците и самите полициски службеници. Односите на релацијата меrѓу полицијата и јавноста, и обратно, отсекогаш биле предмет на интерес. Меѓутоа, во последно време се чини дека тој интерес достигнува кулминација. Тенденцијата на нагласен интерес се темели врз потребата за унапредување на полициската служба со создавање поголем степен на комуникација меѓу полицијата и јавноста врз основа на сагласност, што е предуслов за соработка мeѓу полицијата и граrаните во превенирањето на криминалитетот и обезбедувањето стабилен ред и мир во заедницата.

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 02
  • Page Range: 343-364
  • Page Count: 22
  • Language: Macedonian