Contracting Out and Outsourcing Services in Public Sector in Czech and Slovak Republic Cover Image

Kontrahovanie a outsourcing služieb vo verejnom sektore v SR a ČR
Contracting Out and Outsourcing Services in Public Sector in Czech and Slovak Republic

Author(s): Juraj Nemec
Subject(s): Social Sciences
Published by: Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica

Summary/Abstract: Kontrahovanie a outsourcing služieb vo verejnom sektore predstavujú frekventovanú formu alternatívneho zabezpečovania verejných služieb. Vzhľadom k rozsahu ich využívania považujeme diskusiu o ich výhodách a nevýhodách za nevyhnutnú. Prínosom kontrahovania a outsourcingu môže byť zvýšenie efektívnosti, kvality, a prípadne aj vyššia miera kontroly rozpočtových výdavkov. Na druhej strane množstvo analytických štúdií poukazuje na slabé miesta kontrahovania a outsourcingu a ich riziká. Jedným z hlavných problémov ich implementácie je nízka kvalita manažmentu zmlúv a v tomto rámci najmä spôsob výberu dodávateľa. Existujúce štúdie jednoznačne dokladujú, že miera konkurencie pri výbere dodávateľa je kľúčovým predpokladom úspechu. Cieľom našej state je prezentovať analytické údaje o kontrahovaní a outsourcingu služieb v Českej republike a na Slovensku a nájsť hlavné príčiny problémov pri ich využívaní. Využívame metódy kvantitatívnej analýzy, ktoré aplikujeme na našu vlastnú výskumnú vzorku, ktorú sme získali v rámci riešenia grantovej úlohy GAČR P403/12/0366.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 92-101
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak