Reviews Cover Image

Figyelő
Reviews

Author(s): Balázs Antos, Pál Sáry, Zoltán Péter Bagi, Dániel Bagi, János Ugrai, László Gálffy, Tamás Vajda
Subject(s): Review
Published by: AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület

Summary/Abstract: Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben. Lectum Kiadó, Szeged, 2010. 370 oldal Tapolcai László: Lengyelország történeti és mitikus kezdetei. A tér alakulása. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2010. 408 oldal Segregation–Integration–Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Ed. By Derek Keene, Balázs Nagy, Katalin Szende. Ashgate, Farnham, 2009. 263 oldal Szögi László – Varga Júlia: A Szegedi Tu-dományegyetem és elődei története I. A Báthory egyetemtől a Kolozsvári Tudo-mányegyetemig 1581–1872. Szegedi Egye-temi Kiadó, Szeged, 2011. 385 oldal Donáth Péter: A magyar művelődés és ta-nítóképzés történetéből, 1868–1958. Trezor Kiadó, Budapest, 2008. 830 oldal Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Tábornagyok, vezér-ezredesek, gyalogsági és lovassági tábor-nokok, táborszernagyok. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára sorozat. So-rozatszerkesztő Veszprémy László. Argu-mentum Kiadó, 2010. 348 oldal Hermann Róbert: Negyvennyolcas történetünk mai állása. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2011. 298 oldal Mitrovits Miklós: A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika 1980–1981. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 348 oldal

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 185-227
  • Page Count: 43
  • Language: Hungarian