Studies of the Linguistic Performance Cover Image

Keelekasutuse uurimine
Studies of the Linguistic Performance

Author(s): Tiit Hennoste
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Teaduste Akadeemia Kirjastus
Keywords: Semantics; discourse analysis; spoken Estonian; social aspect of the linguistic performance

Summary/Abstract: Keelekasutuse uurimise alla on arvatud mitu keeleteaduse osa, mis jäävad väljapoole traditsioonilist eesti lingvistikat ja millega on Eestis tegelema hakatud valdavalt 1990. aastatel. Ühtlasi moodustab see üsna heterogeense kogumi uurimisvaldkondi, teemasid ja lähenemisi. Esimesse alarühma on koondatud tähenduse uurimine. Nn klassikaline leksikaalne semantika on 20. sajandi kahel esimesel kolmandikul valitsenud strukturalistlikus keeleteaduses olnud suhteliselt kõrvaline keeleteaduse haru. Alates 1960. aastatest on see alguses generatiivse semantika ja alates 1970. aastatest ka kognitiivsemate semantikasuundade (eelkõige prototüübi- ja metafooriteooriate) kaudu muutunud üha olulisemaks lingvistika osaks. Tä- napäeva kognitivistlik lähenemine seab küll keele tasandilisuse kahtluse alla ning peab tähendust ja vormi kogu keelesüsteemi läbivateks eristamatuteks osadeks. Lausesemantika juured on (analüütilises) filosoofias ja loogikas. Enamasti on lausesemantika suhteliselt formalistlik, teiselt poolt tihti süntaksist eristamatu.

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 48
  • Page Range: 217-262
  • Page Count: 48
  • Language: Estonian