What language does the Bologna process spak? (Higher education as a meeting-place of European languages and cultures) Cover Image

KOJIM JEZIKOM GOVORI BOLONJSKI PROCES? (VISOKO OBRAZOVANJE KAO MJESTO SUSRETA EVROPSKIH JEZIKA I KULTURA)
What language does the Bologna process spak? (Higher education as a meeting-place of European languages and cultures)

Author(s): Edina Špago-Ćumurija
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: globalizacija; visoko obrazovanje; bolonjizacija; pidžin; jezici i kulture u kontaktu

Summary/Abstract: Globalizacija je proces prisutan u mnogim sferama života: ekonomiji, komunikaciji, obrazovanju. U oblasti evropskog visokog obrazovanja riječ je o svojevrsnoj bolonjizaciji, jer je Bolonjski proces ono što kreira jedinstven evropski prostor s transparentnim kvalifikacijama koje će se moći prenositi po sektorima, državama i kulturama u ekonomski integriranoj Evropi. Jezik globalizacije općenito, pa tako i one visokog obrazovanja, jeste engleski. U kontaktu različitih evropskih akademskih zajednica, tradicija i jezika, formira se jedan novi (engleski) jezik koji ima odlike pidžina, tj. „mješovitog" jezika. Na osnovu ispitivanja baziranog uglavnom na četverogodišnjoj elektronskoj prepisci s evropskim institucijama visokog obrazovanja, ovaj rad ukazuje na ne/ujednačenost u upotrebi specifične leksike visokog obrazovanja. S obzirom na to da je jezik "ogledalo života", ovi rezultati mogu ukazati na nivo međusobnog razumijevanja u evropskom međukulturnom i obrazovnom dijalogu, tj. na stepen usvojenih reformskih procesa u praksi.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 01
  • Page Range: 113-128
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian