Ontology of states – linguistic modelling. Comparative study on Bulgarian and Russian (ed. by Sv. Koeva, Е. Ivanova, Yo. Tisheva, A. Tsimmerling) Cover Image
  • Price 4.50 €

Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски (ред. Св. Коева, Е. Иванова, Й. Тишева, А. Циммерлинг)
Ontology of states – linguistic modelling. Comparative study on Bulgarian and Russian (ed. by Sv. Koeva, Е. Ivanova, Yo. Tisheva, A. Tsimmerling)

Author(s): Krasimira Alexova
Subject(s): Language and Literature Studies, Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review, Philology
Published by: Софийски университет »Св. Климент Охридски«

Summary/Abstract: Book Review: Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски (ред. Св. Коева, Е. Иванова, Й. Тишева, А. Циммерлинг), София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022. 596 с.

  • Issue Year: 2023
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 101-104
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian