List of Historical Journals Based on the New Model of Journal Evaluation – First Results Cover Image

Wykaz czasopism historycznych oparty na nowym modelu ewaluacji czasopism
List of Historical Journals Based on the New Model of Journal Evaluation – First Results

Author(s): Dorota Kozłowska
Subject(s): Library and Information Science, Other, State/Government and Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: list of journals; evaluation of journals; evaluation of technical standards of journals; bibliometric evaluation; list of historical journals prepared by the Science-of-Science and Science Studies Res

Summary/Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań nad osiągnięciami techniczno-bibliometrycznymi czasopism polskich z dziedziny historia i archiwistyka, dyscyplina historia i porównano je z punktacją Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r. Celem takich badań jest dokonanie zintegrowanej, transparentnej oceny techniczno-bibliometrycznej czasopism historycznych i stworzenie nowego Wykazu czasopism historycznych przygotowanego przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN. Wszystkie zasady tego Wykazu będą wyraźnie określone i umożliwią redakcjom / instytucjom naukowym samodzielne wyznaczanie punktacji, a także pozwolą na poprawę działalności redaktorskiej i recenzyjnej oraz stworzenie przejrzystej strony internetowej czasopisma zawierającej wszelkie niezbędne dane dla ewentualnego autora i czytelnika.The article presents the results of the research on the technical and bibliometric achievements of Polish journals in the field of history and archives, the discipline of history, and compared them with the scores on the official list of scientific journals and reviewed materials from international conferences of the Polish Ministry of Education and Science published on December 21, 2021.The aim of such research is to perform an technical and bibliometric assessment of historical journals that will be both integrated and transparent, and to create a new list of historical journals prepared by the Science-of-Science and Science Studies Research Unit of the Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences.All the rules of the New List will be clearly defined and will allow editorial offices / scientific institutions to set scores independently. It will also aim to improve the editorial and reviewing process, and to create a transparent website containing all necessary data for both authors and readers.

  • Issue Year: 2022
  • Issue No: 21
  • Page Range: 613-666
  • Page Count: 54
  • Language: Polish