The words съньмъ and съборъ in the Codex Suprasliensis  Cover Image

Думите съньмъ и съборъ в Супрасълския сборник
The words съньмъ and съборъ in the Codex Suprasliensis

Author(s): Aneta Dimitrova
Subject(s): Anthropology
Published by: Асоциация за антропология, етнология и фолклористика ОНГЬЛ