The Right to Petition as an Example of Parent Participation in Developing Educational Policy Cover Image

Prawo do petycji jako przykład partycypacji rodziców w kształtowaniu polityki oświatowej
The Right to Petition as an Example of Parent Participation in Developing Educational Policy

Author(s): Małgorzata Kosiorek
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: participation; petitions; parents; educational policy in Soviet Union;

Summary/Abstract: This paper aims to present the right to submit a petition as an option of direct parent participation in the process of developing educational policy. The issues addressed are in line with reconstruction of the knowledge on the possibilities of involving citizens in developing educational policy as well as show one of the forms of activities addressing the idea of participation (the right to petition). A critical analysis of the discourse provides the scientific perspective used to collect and interpret the empirical material. The analysis has covered petitions submitted by parents to the Ministry of National Education (MEN) in 2020. The study results consistently show that parent participation in the education in Poland is still of occasional and postulatory nature. Celem artykułu jest ukazanie prawa do składania petycji jako możliwości bezpośredniego uczestnictwa rodziców w procesie kształtowania polityki oświatowej. Podjęta problematyka wpisuje się w rekonstrukcję wiedzy na temat możliwości angażowania obywateli w tworzenie polityki oświatowej oraz pokazuje jedną z form aktywności w ramach idei partycypacji (prawo do petycji). Przyjętą perspektywą badawczą służącą gromadzeniu i interpretacji materiału empirycznego jest krytyczna analiza dyskursu. Przedmiotem analizy były petycje wniesione przez rodziców do Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) w 2020 roku. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że w Polsce idea partycypacji rodziców w sprawach oświaty ma wciąż wymiar okazjonalny i postulatywny.

  • Issue Year: XII/2021
  • Issue No: 4 (37)
  • Page Range: 167-182
  • Page Count: 16
  • Language: Polish