The Slovak National Council from 1848 and its inspiring function Cover Image

Slovenská národná rada z roku 1848 a jej inšpiračná rola
The Slovak National Council from 1848 and its inspiring function

Author(s): Dušan Škvarna
Subject(s): Political history, Nationalism Studies, 19th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Slovak National Council; SNR; 19th century; 1848; function;
Summary/Abstract: Osud Slovenskej národnej rady (SNR) symbolicky pripomína vývin Slovákov v moderných dejinách. Jej minulosť predstavuje popretŕhanú a krivolakú cestu. Národná rada zo septembra 1848 nevznikla v honosnom paláci, ale v jednej z miestností nenápadného hotela vo Viedni, nezrodila sa z iniciatívy aristokracie a iných elít ovládajúcich spoločnosť a politiku, ale z iniciatívy vzdelancov dočasne nútených pôsobiť v emigrácii a motivovaných oveľa viac ideálmi ako osobnou ambíciou po moci, jej založenie nesprevádzal jasot verejnosti, ale ohraničovali ho možnosti uzavretého zhromaždenia. Táto SNR mala podstatne viac cieľov ako dosiahnutých výsledkov a úspechov. Tak v čase svojho krátkeho pôsobenia, ako aj po celé desaťročia bola domácimi i cudzími neraz spochybňovaná i zosmiešňovaná ako málo dôležitá. A predsa. SNR sa zakotvila v pamäti slovenskej vlasteneckej spoločnosti natoľko pevne, že tá ju vnímala nielen ako symbol národnopolitickej zvrchovanosti Slovákov, ale aj ako orgán, ktorý by mal prirodzene existovať ako dôležitý nástroj dosahovania ich politických cieľov. Hoci nie vždy dôrazne a hlasno, ale trvale uchovávaný obraz Národnej rady pomáhal udržiavať kontinuitu slovenského politického vývoja a politických programov i nachádzať argumenty v prospech národnej a občianskej emancipácie Slovákov.

  • Page Range: 86-102
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak