The national-political concepts of Slovak Evangelicsin the first half of the long 19th century Cover Image

Národnopolitické koncepcie slovenských evanjelikov v prvej polovici „dlhého“ 19. storočia
The national-political concepts of Slovak Evangelicsin the first half of the long 19th century

Author(s): Peter Šoltés
Subject(s): Christian Theology and Religion, Political history, Nationalism Studies, 19th Century, Other Christian Denominations
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Evangelic church; Slovakia; national-political concept; 19th century; nationalization;
Summary/Abstract: Od poslednej tretiny 18. storočia boli konfesionálne cirkvi v Habsburskej monarchii konfrontované účinkami a dôsledkami procesu spoločenskej modernizácie. V prvom rade to boli cirkevné reformy Jozefa II. s ich radikálnymi zásahmi do všetkých oblastí náboženskej praxe ako i vzájomných vzťahov medzi cirkevnými komunitami. Do už bez tak komplikovaného a zhoršujúceho sa vzťahu medzi štátom a jednotlivými cirkvami v tom istom období vstúpil, spočiatku ticho a nenápadne, neskôr stále hlasnejšie a výraznejšie, nový činiteľ – národ. Žiadna z cirkví neostala uchránená od narastajúcej nacionalizácie spoločnosti, bez ohľadu na to, či bola tvorená etnicky a jazykovo viac menej homogénnymi príslušníkmi (reformovaná cirkev, pravoslávne národné cirkvi) alebo jej veriaci patrili k rôznym jazykovo-etnickým skupinám. Nacionalizácia, tak ako všetky sprievodné javy modernizácie, zasiahla jednotlivé sociálne vrstvy zastúpené v cirkvách v rozličnom období a s rozdielnom intenzitou. Duchovenstvo a v protestantských konfesiách i laická cirkevná hierarchia sa ako prvé dostali do styku s modernými konceptmi národa, etatistickým, podľa ktorého národ tvorili všetci občania určitého štátu a jazykovo-kultúrnym, ktorý príslušnosť k národu odvodzoval od etnicko-kultúrnych kritérií, medzi ktorými dominoval jazyk.

  • Page Range: 48-67
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak