Slavonic patriotism, Europe and Russia in the thinking of Ľudovít Štúr Cover Image

Slovanstvo, Európa a Rusko v myslení Ľudovíta Štúra
Slavonic patriotism, Europe and Russia in the thinking of Ľudovít Štúr

Author(s): Marcel Martinkovič
Subject(s): Cultural history, Nationalism Studies, 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ľudovít Štúr; Slavonic patriotism;
Summary/Abstract: Otázka Slovanstva a slovanskej vzájomnosti zohrávala významnú úlohu v rámci formovania povedomia o slovenskej národnej individuálnosti najmä v priebehu 19. storočia. Ľudovít Štúr zásadným spôsobom prispel do diskusie ohľadom podstaty Slovanstva a jeho poslania v dejinách. Aby sme dokázali komplexnejšie priblížiť Štúrov náhľad na otázku chápania Slovanstva, pokúsime sa ho analyzovať na pozadí jeho vnímania vývoja Európy a na druhej strane Ruska, ktoré bolo v tej dobe jediným samostatným štátnym reprezentantom slovanského kmeňa. Skôr ako pristúpime k Štúrovej interpretácii textov, ktoré sa týkali úlohy Slovanstva na pozadí civilizačnej misie, ktorú mu pripisoval, musíme pristúpiť k rozčleneniu Štúrových textov minimálne do troch období jeho verejného pôsobenia. Jeho prvá etapa verejného pôsobenia ako kultúrneho a politického mysliteľa sa spája s predrevolučným obdobím. Druhá etapa s revolučnými rokmi 1848/1849 a tretia etapa vývoja jeho myslenia a zásadný posun v chápaní Slovanstva v kontexte vzťahov Ruska a Európy sa spája s porevolučným vývojom.

  • Page Range: 100-114
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak