POLITICS AND MEDIA SPECTACLE Cover Image

Политката и медиумскиот спектакл
POLITICS AND MEDIA SPECTACLE

Author(s): Hajrudin Hromadžić
Subject(s): Politics and Identity
Published by: Институт за македонска литература
Keywords: politics; celebrization; media tabloidization; spectacle society

Summary/Abstract: Текстот е посветен на теоретската и квалитативна анализа на феноменот на т.н. спектакуларизација, таблоидизација и „селебризација“ (celebrity culture) на политиката и политичарите на рамнината на медиумската конструкција на општествената реалност во рамките на концептот на општество на спектакли. Притоа, дополнителен акцент е ставен врз примерите на политичките коруптивни скандали и афери како посебно интересни во рамките на сензационалистичкото и таблоидно конципираниот хоризонт на медиумски конструираниот свет. Со таа намера обработена е низа на конкретни примери на неколку светски, но и хрватски, политички фигури и афери врзани за нив. Клучната теза во текстот - спротивно од некои настојувања медиумскиот спектакл да се прикаже како неидеолошка (дури и надидеолошка) форма - е како општествените и културни обрасци на продукција на медиумски спектакли на примерите на политичарите и политичките афери, водени од профитната логика на маркетиншко-огласувачката индустрија, го симболизираат токму спротивното: чистата идеолошка форма карактеристична за ерата на либералната демократија и неолибералниот потрошувачки капитализам.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 9
  • Page Range: 233-243
  • Page Count: 11
  • Language: English