Chapter 1: Quality and its irreplaceable importance in the market environment Cover Image

1. kapitola: Kvalita a jej nezastupiteľný význam v trhovom prostredí
Chapter 1: Quality and its irreplaceable importance in the market environment

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Kvalita je rozhodujúcim faktorom v globálnej hyperkonkurencii. Podnik musí riadiť úroveň kvality na všetkých stupňoch riadenia a sledovať jej priebeh a náklady. Sledovanie nákladov na kvalitu tvorí, okrem prepočtov efektívnosti zvyšovania kvality, základnú časť ekonomiky kvality, ktorá musí byť jedným z nosných prvkov systému kvality v každom podniku. Dôraz na potreby zákazníka ako kritéria posudzovania kvality vedie k nutnosti chápať kvalitu ako subjektívnu charakteristiku. Kvalita svojou všeobsiahlosťou a významom musí byť objektivizovaná, jej charakteristiky usporiadané do určitého komplexu na seba nadväzujúcich faktorov, ktoré umožňujú racionálne prístupy nielen k chápaniu pojmu kvalita, ale aj určitú úroveň synergie v realizačných procesoch.

  • Issue Year: IV/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 29-37
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak