Chapter 10: Enterprise as an object of management, application of sociological and psychological methods in the work process. Opinion differentiation, decision on the corridor of change Cover Image

10. kapitola: Podnik ako objekt riadenia, uplatnenie sociologických a psychologických metód v pracovnom procese. Názorová diferenciácia, rozhodnutie o koridore zmien
Chapter 10: Enterprise as an object of management, application of sociological and psychological methods in the work process. Opinion differentiation, decision on the corridor of change

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Každý zamestnanec je vedome či nevedome účastníkom vývojového procesu a na každej riadiacej úrovni sa považuje potreba otvorenej komunikácie za samozrejmosť. Rastie sebavedomie zamestnancov, ako aj uvedomovanie si práv a možností ich dosahovania v každodennom otvorenom dialógu na pracovisku alebo aj v širšom meradle, zapojením sa do rozličných hnutí a spoločenských komunít. Existenčná kauza, implikujúca rast produktivity a zároveň rast nezamestnanosti, má dvojaký vplyv. Vytvára koridor potrieb a možností podniku pre menej kvalifikovaných zamestnancov a súčasne koridor potrieb a možností pre vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Aj keď vzájomný prienik dvoch zásadne rozdielnych pohľadov sa k sebe postupne približuje, je tu nateraz podstatná názorová diferenciácia, vyvíjajúca sa zo samotného stupňa ohrozenia z možnej straty zamestnania.

  • Issue Year: V/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 223-239
  • Page Count: 17
  • Language: Slovak