Political Socialization, Political Behaviour, Political Participation and Voting Behaviour Cover Image

Politická socializácia, politické správanie, politická participácia a volebné správanie
Political Socialization, Political Behaviour, Political Participation and Voting Behaviour

Author(s): Peter Ondria
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Univerzita Mateja Bela
Keywords: political socialization; political behaviour; political participation; voting behaviour

Summary/Abstract: Pojem politická socializácia prebrala politológia z príbuzného odboru, a to zo sociológie. „Pod socializáciou v najširšom zmysle slova rozumieme vysoko pozitívny proces, proces aktívnej adaptácie osobnosti k spoločenskému systému“. Teda činnosť, prostredníctvom ktorej si človek osvojuje hodnoty a normy konania, učí sa rozumieť udalostiam okolo seba a vykonáva rozličné spoločenské role

  • Issue Year: 10/2007
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 112-119
  • Page Count: 8
  • Language: Slovak