Changes in the agricultural administration and their impact on the implementation of the instruments for supporting agriculture in Poland Cover Image

Zmiany w administracji rolnej i ich wpływ na wdrażanie instrumentów wsparcia rolnictwa w Polsce
Changes in the agricultural administration and their impact on the implementation of the instruments for supporting agriculture in Poland

Author(s): Alina Walenia
Subject(s): Agriculture
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: EU financial instruments; agricultural administration; agriculture; rural areas

Summary/Abstract: Cele artykułu stanowią identyfikacja zmian w organizacji i funkcjonowaniu administracji rolnej związanych ze zniesieniem Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych i utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także omówienie wpływu tych zmian na obsługę beneficjentów obszarów wiejskich i rolnictwa korzystających z finansowych instrumentów wsparcia. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grupie beneficjentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich wskazywały, że rolnicy oczekują więcej i lepszej informacji na temat wdrażanych programów i działań, przyśpieszenia terminów rozpatrywania wniosków oraz większej dostępności do instytucji obsługujących rolnictwo. Ankietowani wskazywali na konieczność ograniczenia biurokracji i usprawnienie procesu wnioskowania. Respondenci wskazywali, że zmiany w układzie instytucjonalnym nie miały wpływu na poprawę wykonywania zadań w zakresie obsługi rolnictwa.

  • Issue Year: 63/2019
  • Issue No: 11
  • Page Range: 185-198
  • Page Count: 15
  • Language: Polish