HARMONIZING PRIVATE AND WORK LIFE Cover Image

USKLAĐIVANJE PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA
HARMONIZING PRIVATE AND WORK LIFE

Author(s): Delila Hasanbegović
Subject(s): Gender Studies, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Labor relations, Family and social welfare
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Work-private life balance; Family policy measures; The Law on Gender Equality of BiH; maternity leave; pregnancy;

Summary/Abstract: Postizanje balansa između privatnog i poslovnog života zahtijeva da porodica i poslovni život budu utemeljeni, između ostalih, i na principima rodne ravnopravnosti, da budu najefektivnije organizirane te da državne politike u ovim oblastima kreiraju okruženje za prilagodbu rada porodičnim obavezama, i obratno. Mjere obiteljske politike treba da su usmjerene na jedan od važnijih segmenata – zaštitu materinstva/očinstva/roditeljstva, da imaju u vidu i koriste instrumente poput naknada, različitih socijalnih davanja, adekvatnih usluga brige za djecu i starije, kao i ostvarivanje prava koja proizlaze iz radnog odnosa – razni vidovi odsustva i prilagođenog radnog vremena, kao i druge posebne mjere koje olakšavaju zaposlenicima_ama usklađivanje profesionalnih i porodičnih obaveza.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 5
  • Page Range: 99-108
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian