Emotional and Behavioural Problems of Children with Parents Abroad: Comparisons with a Lithuanian Representative Sample Cover Image

Vaikų, kurių tėvai išvykę iš Lietuvos, elgesio ir emocijų sunkumai: palyginimas su Lietuvos reprezentacinės imties duomenimis
Emotional and Behavioural Problems of Children with Parents Abroad: Comparisons with a Lithuanian Representative Sample

Author(s): Marija Giedraitytė, Rasa Bieliauskaitė
Subject(s): Psychology
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: vaikų psichosocialinis prisitaikymas; darbo migracija; rizikos ir apsaugantys veiksniai psychosocial adjustment of children; work migration; risk and protective factors

Summary/Abstract: Mokslinė problema. Lietuvos kontekste šiuo metu santykinai dažnai pasitaikanti cirkuliarinė migracija suteikia galimybę tyrinėti vaikų ir tėvų išsiskyrimo problematiką. Atliktų vaikų psichosocialinio prisitaikymo emigracijos kontekste tyrimų rezultatai nėra nuoseklūs. Perdėtas vaikų sunkumų akcentavimas žiniasklaidoje didina atotolio šeimų stigmatizaciją ir atskirtį. Išsamesnės žinios apie atotolio vaikų psichosocialinį prisitaikymą leistų geriau planuoti prevencinių veiksmų poreikį bei kryptį. Tikslas. Tyrimu siekta 1) palyginti vaikų, kurių tėvai išvykę iš Lietuvos, ir reprezentacinės imties vaikų psichosocialinį prisitaikymą ir 2 ) įvertinti išvykusio šeimos nario / narių dalyvavimą auklėjant vaiką bei socioekonominių kintamųjų sąsajas su vaikų psichosocialiniu prisitaikymu atotolio šeimose. Metodai. Surinkti duomenys apie 99 atotolio šeimas (103 vaikai, 52 berniukai ir 51 mergaitė, amžiaus vidurkis 9,0 m.). Palyginimams naudoti Lietuvos reprezentacinės imties duomenys (Žukauskienė, Kajokienė, 2006, 2007). Sociodemografinių kintamųjų bei išvykusiojo dalyvavimo auklėjant vaiką vertinimui taikyta tyrimo autorių sudaryta anketa. Vaikų psichosocialinio prisitaikymui įvertinti taikytas 6–18 metų vaiko elgesio tyrimo lapas ir Mokytojo įvertinimo klausimynas (6–18 m.) (Achenbach, Rescorla, 2001). Rezultatai ir išvados. Apibendrinant gautus rezultatus, galima daryti šias išvadas: (a) vaikų, kurių vienas tėvų arba abu tėvai yra išvykę iš Lietuvos, psichosocialinis prisitaikymas, išreikštas elgesio ir emocijų sunkumais, statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo reprezentacinės imties vaikų prisitaikymo; (b) socioekonominiai kintamieji, vaiko amžius tėvų išvykimo metu bei išvykusiojo dalyvavimas auklėjant vaiką nėra susiję su vaikų elgesio ir emocijų sunkumais atotolio šeimose. Background and purpose. The psychosocial adaptation of children who were separated from their parents has long been an object of psychological research (Rutter, 1974). The effects of separation for children, due to parental migration, has attracted the attention of researchers in different countries, but the results are not consistent, they are difficult to compare because of different selection criteria, age of participants, and methods. The aims of our research were 1) to compare the psychosocial adjustment (as reflected by emotional and behavioral problems) of children whose parents were working abroad, with a Lithuanian representative sample, and 2) to assess the associations between psychosocial adjustment of children with parents abroad, absent parent’s involvement in child-rearing, and socioeconomic characteristics of these families. Material and methods. 99 families participated in the study (52 boys and 51 girls, mean age 9,0 years). For comparisons, prior data from the Lithuanian controls were used (Žukauskienė & Kajokienė, 2006, 2007). The psychosocial adjustment of children was measured using CBCL and TRF (Achenbach, Rescorla, 2001).

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 7
  • Page Range: 9-28
  • Page Count: 20
  • Language: Lithuanian