WHAT DO BIRDS SING? ON ANIMAL LANGUAGE IN SOUTH SLAVIC FOLKLORE Cover Image

ШTO ПЕАТ ПТИЦИТЕ? ЗА ЖИВОТИНСКИОТ ГОВОР ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИОТ ФОЛКЛОР
WHAT DO BIRDS SING? ON ANIMAL LANGUAGE IN SOUTH SLAVIC FOLKLORE

Author(s): Žmago Šmitek
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, South Slavic Languages, Philosophy of Language
Published by: Институт за етнологија и антропологија, Универзиетет »Св. Кирил и Методиј«
Keywords: animal language; bird’s language; white snake; south Slavs; ecosystem; folktales;

Summary/Abstract: Современите научни истражувања на екосистемите опфаќаат различни аспекти на гласовноста, вклучувајќи ги и системите за комуникација („јазици“) на одделните животински видови. Современите теоретски и експериментални согледувања за „зборувањето на природа“ повикуваат на редефинирање на основните поими како што се „природа“, „култура“, „говор“, „музика“ итн. Во овој контекст, затоа е важно да се обрне вниманието на интуитивните и практични знаења од традиционалните и архаични култури. Најинтересните и најмалку истражувани се народните традиции за „животинскиот јазик“, „тивкиот јазик“ или за „птичјиот јазик“, кои, наводно, биле познати само на одреден број познавачи, а кои можеле да го отворат патот кон мудроста и успехот за нив. Можеме да пронајдеме фолклорни мотиви на ова свето или магично знаење на народните приказни (на пример, АТУ 670, 671 и 673) со корени во анимистички и шамански животни стилови низ различни делови на евроазискиот континент. Овој труд посебно се фокусира на јужнословенскиот материјал, продолжувајќи го првото истражување направено и претставено во пионерската синтеза на македонскиот етнолог и професор Бранислав Русиќ.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 16
  • Page Range: 8-70
  • Page Count: 32
  • Language: Macedonian