Interdisciplinary research - anthropology in collaboration with other sciences Cover Image

Интердисциплинарна истраживања – антропологија у сарадњи са другим наукама
Interdisciplinary research - anthropology in collaboration with other sciences

Author(s): Vesna Trifunović
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, State/Government and Education, Health and medicine and law, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Етнографски институт САНУ
Keywords: interdisciplinarity; science; education; anthropology; bio-cultural approach;

Summary/Abstract: У савременом добу интердисциплинарност је веома утицајан тренд производње знања у сферама науке и образовања. Ово је сасвим разумљиво с обзиром на уврежено схватање да интеграција знања и начина размишљања различитих дисциплина води ка свеобухватнијем разумевању одређеног проблема или интелектуалног питања које не би било могуће искључивим ослањањем на једну дисциплину (Repko 2011). Сам појам је постао толико популаран да се њиме често реферише и на друге видове дисциплинарног синкретизма, као што су мултидисциплинарност и трансдисциплинарност, а упркос њиховим међусобним разликама, које се претежно огледају у ступњу повезаности и превазилажењу граница појединачних академских дисциплина. Уз уважавање постојећих дистинкција између поменутих оријентација, у овом темату је такође усвојен појам интедисциплинарност како би се објединили радови који се, у строгом смислу речи, можда пре могу сврстати у неки од друга два наведена облика научне сарадње. Но, прагматични разлози често превладају, па је тако и у овом случају одлучено да темат носи кратак и препознатљив назив под којим ће бити представљени различити начини сарађивања антропологије претежно са другим друштвено-хуманистичким наукама.

  • Issue Year: LXVI/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 239-244
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian