ECONOMIC LIMITATIONS OF THE STATE AND STATE AREA
LIMITATIONS ON FOREIGN TRADE Cover Image

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА
ECONOMIC LIMITATIONS OF THE STATE AND STATE AREA LIMITATIONS ON FOREIGN TRADE

Author(s): Aleksandar Ćirić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Commercial Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: Country; Customs Union; Free customs zones; Control of foreign trade; contigents; Quotas; Administrative permits

Summary/Abstract: Предмет овога рада је посвећен економском суверенитету државе као субјекту међународног трговинскогправа и мери њеног учешћа у спољнолтрговинском промету. Садржина прилога, поред увода, обухвата део о економским границама државе у оквиру кога се кроз посебне целине анализирају царинске уније и слободне царинске зоне.Одређена пажња је поклоњена мерама државне регулативе и контроле спољнотрговинског промета. Обрађена су питања о карактеристикама, мерама и методама државних трговинских ограничења, чија се класификација одређује према националним и међународним критеријумима. Засебан одељак посвећен је утицају административних аката, каошто су дозволе и сагласности државе, на пуноважност закључених међународних пословних уговора. Тема излагања је исцрпљена кроз истраживања о контроли примене нетаривних државних мера у спољнотрговинској области.

  • Issue Year: LI/2008
  • Issue No: 51
  • Page Range: 2-24
  • Page Count: 24
  • Language: Russian