Trial in Absentia Cover Image

СУЂЕЊЕ У ОДСУСТВУ ОКРИВЉЕНОГ
Trial in Absentia

Author(s): Saša Knežević
Subject(s): Criminal Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: immediacy; trial in absentia; defendant; trial; minors; re-trial

Summary/Abstract: Формирање уверења cyдa о одлучним чињеницама готово је незамисливо без активне партиципације странака у доказном поступку на главном претресу. Присуством странака и осталих процесних субјеката на главном претресу омогућава се непосредно сазнавање одлучних чињеница кроз исказе тиx лица, али и кроз непосредан увид суда у материјалне изворе доказа. Утврђивање чињеничне основице судске одлуке биће отежано, ако кривичнопроцесне странке не присуствују главном претресу. Закоником о кривичном поступку Србије, предвиђени су инструменти за обезбеђивање присуства странака у кривичном поступку. Нарочито је важно омогућити присуство окривљеног у централној фази кривичног поступка. Међутим, понекад постоје важни криминално-политички разлози да се окривљеном суди и у одсуству иако се тиме одступа од појединих важних процесних начела.

  • Issue Year: LII/2014
  • Issue No: 66
  • Page Range: 89-104
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian