Consumer Engagement - Literature Review Cover Image

Zaangażowanie konsumenta – przegląd literatury
Consumer Engagement - Literature Review

Author(s): Edyta Gołąb-Andrzejak
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: zaangażowanie konsumenta; lojalność; satysfakcja; relacje

Summary/Abstract: Zagadnienie zaangażowania klienta budzi zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków. Z tego względu artykuł poświęcono rozwojowi koncepcji zaangażowania konsumenta, która coraz częściej jest przedmiotem opracowań naukowych. Wykorzystano w nim podejście dedukcyjne, oparte na analizie literatury przedmiotu. Analizie poddano najczęściej cytowane publikacje w bazach Web of Science (Core Collection) oraz Scopus. Celem opracowania był przegląd literatury przedmiotu i identyfikacja luk poznawczych w analizowanym obszarze. Wykazano brak jednoznaczności analizowanego pojęcia, co znacznie utrudnia prowadzenie badań i porównywanie ich wyników. Brakuje jednego podejścia zarówno na etapie pojęciowym, jak i przy opracowywaniu modeli koncepcyjnych. Istotne znaczenie ma też wykazanie etapów – w ramach procesu budowania zaangażowania konsumenta – i konstruktów będących zmiennymi przyczynowymi i wynikowymi. Wśród analizowanych pozycji literatury jedynie część stanowiły opracowania oparte na badaniach (artykuły badawcze). Wszystkie wspomniane elementy pokazują, że koncepcja zaangażowania konsumenta jest obszarem, który wciąż wymaga prowadzenia badań empirycznych.

  • Issue Year: 370/2017
  • Issue No: 5
  • Page Range: 159-170
  • Page Count: 12
  • Language: Polish