Selected GARCH‑type Models in the Metals Market – Backtesting of Value‑at‑Risk Cover Image

Wybrane modele klasy GARCH na rynku metali – testowanie wsteczne Value‑at‑Risk
Selected GARCH‑type Models in the Metals Market – Backtesting of Value‑at‑Risk

Author(s): Dominik Krężołek
Subject(s): Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: volatility; GARCH type models; risk; Value at Risk; metals market; zmienność; modele klasy GARCH; ryzyko; Value at Risk; rynek metali

Summary/Abstract: Risk analysis in the financial market requires the correct evaluation of volatility in terms of both prices and asset returns. Disturbances in quality of information, the economic and political situation and investment speculations cause incredible difficulties in accurate forecasting. From the investor’s point of view, the key issue is to minimise the risk of huge losses. This article presents the results of using some selected GARCH type models, ARMA GARCH and ARMA APARCH, in evaluating volatility of asset returns in the metals market. To assess the level of risk, the Value at Risk measure is used. The comparison between real and estimated losses (in terms of VaR) is made using the backtesting procedure. / Analiza ryzyka na rynku finansowym wymaga poprawnej oceny zmienności zarówno cen, jak i stóp zwrotu interesujących inwestora aktywów. Szumy informacyjne, sytuacja gospodarcza oraz polityczna, a także zwykła spekulacja powodują istotne trudności w stawianiu trafnych prognoz. Z punktu widzenia inwestora kluczowym zagadnieniem jest minimalizacja ryzyka dużych strat. W artykule podjęto próbę zastosowania wybranych modeli zagnieżdżonych klasy ARMA GARCH oraz ARMA APARCH do oceny zmienności stóp zwrotu wybranych aktywów notowanych na rynku metali. Do oceny ryzyka inwestycji wykorzystano wartość zagrożoną VaR, natomiast jakość tej oceny z faktycznie zaobserwowanymi stratami zweryfikowano za pomocą wybranych testów przekroczeń.

  • Issue Year: 5/2017
  • Issue No: 331
  • Page Range: 185-203
  • Page Count: 19
  • Language: English