CEMETERIES AND TOMBSTONES IN ZVORNIK TOWN AND SURROUNDINGS DURING THE OTTOMANS Cover Image

MEZARJA I NIŠANI U ZVORNIKU I NJEGOVOJ OKOLINI U VRIJEME OSMANSKE VLADAVINE
CEMETERIES AND TOMBSTONES IN ZVORNIK TOWN AND SURROUNDINGS DURING THE OTTOMANS

Author(s): Šefko Sulejmanović
Subject(s): Cultural history, Museology & Heritage Studies, Local History / Microhistory, 16th Century, 17th Century
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Keywords: Zvornik; kultura Bošnjaka; mezarje; nišan; harem; šehid; nadgrobni spomenik;

Summary/Abstract: Rad tretira mezarja i nišane na području Zvornika i njegove okoline u vrijeme vladavine Osmanlija. Pored uvodnog dijela koji govori o kulturi nadgrobnog graditeljstva kod Bošnjaka, u radu su obuhvaćana mezarja: u Zvorniku, Malom Zvorniku (Srbija), na Kula Gradu, Diviču, Kozluku, Skočiću, Mahmutovićima i Kamenici. Uz nešto detaljnije iluminiranje osnovnih mezarja, te manjih mezarja u haremima džamija Zvornika i njegove okoline, rad je zahvatio i nekoliko pojedinačnih nišana monumentalne forme i vrijednosti. Iako je Zvornik imao više stoljetnu orijentalno-islamsku fizionomiju i duhovnost, malo šta je od tih kulturno-historijskih znamenja sačuvano do danas. Radom je dato više odgovora na pitanja naše kulturne prošlosti, na osnovu dostupnih izvora i relevantne literature, ali su otvorena i neka nova pitanja.

  • Issue Year: 5/2012
  • Issue No: 5
  • Page Range: 223-240
  • Page Count: 18
  • Language: Bosnian