"Baltic Philology 2000" and comparativness Cover Image

"Philologia Baltica 2000" ir komparatyvistika
"Baltic Philology 2000" and comparativness

Author(s): Aida Ažubalytë
Subject(s): Conference Report
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: Trečioji jaunuju baltistu vasaros akademija "Philologia Baltica 2000", vykusi Vokietijos Greifswaldo universiteto Baltistikos institute 2000 metu rugpjûèio 7-11 dienà, buvo skirta moderniesiems literatûros komparatyvistikos metodams bei ju problemoms aptarti. Skirtingai nei praeitais ir uþpraeitais metais, šákart á Greifswald à buvo nutarta pakviesti iš Latvijos ir Lietuvos ne kalbininkus, o literatûros tyrëjus. Komparatyvistika pasirinkta neatsitiktinai  susirinkus skirtingø šaliu dalyviams, susidaro geros lyginamuju studiju prielaidos. Be to, ir patys Greifswaldo universiteto studentai, pasirinkæ baltistikà pagrindine specialybe, studijuoja abi  lietuviø ir latviø kalbas bei literatûrà.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 03
  • Page Range: 363-366
  • Page Count: 4
  • Language: Lithuanian