ESTABLISHING A PARALLEL SYSTEM OF INNER MACEDONIAN REVOLUTIONARY ORGANIZATION (BMPO) 1893-1908 Cover Image
  • Price 4.00 €

УСПОСТАВЉАЊЕ ПАРАЛЕЛНОГ СИСТЕМА УНУТАРЊЕ МАКЕДОНСКЕ РЕВОЛУЦИОНАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (ВМРО) 1893–1908
ESTABLISHING A PARALLEL SYSTEM OF INNER MACEDONIAN REVOLUTIONARY ORGANIZATION (BMPO) 1893-1908

Author(s): Vančo Gorgiev
Subject(s): Political history, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Political Essay
Published by: Almanah
Keywords: Macedonian revolutionary organization; BMPO; 1893-1908;

Summary/Abstract: ВМРО је 1893. године у Солуну основала група младих маке- донских интелектуалаца.2 Према званичним актима и другој доку- ментацији, основни циљ ВМРО је био извојевање „политичке ауто- номије“ за Македонију у оквирима Османске државе. Иако руково- диоци ВМРО нису у нормативним актима конкретно елаборисали питање аутономије, аутономију су више схватали као прелазну етапу ка независној македонској држави.3 Као средство за остваривање зацртане аутономије био је предвиђен „општи устанак“.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 63-64
  • Page Range: 27-40
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian