EVIDENCE AS TOOL FOR POLICY
MAKING: EVIPNET IN MACEDONIA Cover Image

ДОКАЗИТЕ КАКО АЛАТКА ВО ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ: ЕВИПНЕТ ВО МАКЕДОНИЈА
EVIDENCE AS TOOL FOR POLICY MAKING: EVIPNET IN MACEDONIA

Author(s): Snezhana Jankovikj, Neda Milevska-Kostova
Subject(s): Governance, Welfare systems, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум
  • Issue Year: 2/2015
  • Issue No: 20
  • Page Range: 245-253
  • Page Count: 9
  • Language: Macedonian