Work values – a theoretical review Cover Image
  • Price 2.00 €

Ценностите на работата – теоретичен преглед
Work values – a theoretical review

Author(s): Svetoslava Bayrakova
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: Ценности; структура на ценностите; ценности в работата; структура на ценностите в работата.

Summary/Abstract: Докладът представя теоретичен преглед на литературни източници и обобщава дефинициите за ценностите: убеждение за действие; вид нагласа, стремеж или убеждение; когнитивен образ на човешките изисквания и синтез. Накратко са обобщени основните възгледи за структурата на ценностите. Обсъдени са ценностите в работата от три гледни точки, първата е стремеж, ориентация или нагласа, втората, е оценка и третата, синтез. Накрая, накратко са генерализирани различните измерения при структурата на ценности в работата.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 554-559
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian