Please, come along. Let’s go there together... Photographic Signatures of Memory in Wojciech Prażmowski’s Project Miłosz. Tutejszy Cover Image

„Chodź, proszę, pójdziemy tam razem...”. Fotograficzne sygnatury pamięci w projekcie Miłosz. Tutejszy Wojciecha Prażmowskiego
Please, come along. Let’s go there together... Photographic Signatures of Memory in Wojciech Prażmowski’s Project Miłosz. Tutejszy

Author(s): Milena ROSIAK-KŁĘBIK
Subject(s): Philosophy, Fine Arts / Performing Arts, Visual Arts
Published by: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Keywords: Wojciech Prażmowski; Czesław Miłosz; photography; memory; the poetics of trace; Wojciech Prażmowski; Czesław Miłosz; fotografia; pamięć; poetyka śladu

Summary/Abstract: The aim of this article is to present Wojciech PraĪmowski’s photographic project through the prism of contemporary discourses – “the poetics of trace” (B. Skarga), “the theory of a photo-text” (M. Michałowska) and “the concept of migratory figures” (J. Ślósarska, M. de Certeau). The analysis encompasses the compositional structure of scenes – in reference to the methodology of punctum and studium, and the operator, the spectator and the spectrum of R. Barthes – as well as the contents associated with the off-scene space which concerns travelling along Czesław Miłosz’s tracks and the role a photographer / in which a wanderer plays. The article is also devoted to the issue of semiophores that fill the texture of memory in Prażmowski’s narration. Celem artykułu jest ukazanie fotograficznego projektu Wojciecha Prażmowskiego na tle współczesnych dyskursów – poetyki Śladu (B. Skarga), teorii foto-tekstu (M. Michałowska) czy konceptu figur wędrownych (J. Ślósarska, M. de Certeau). Analizie zostaje poddana rama kompozycyjna kadrów – w nawiązaniu do metodologii punctum i studium oraz operatora, spectatora i spectrum R. Barthes’a – ale i treści związane z przestrzenią pozakadrową, która dotyczy podróży śladami Czesława Miłosza i roli, jaką pełni w niej fotograf/wędrowiec. Porusza takie zagadnienie semioforów wypełniających teksturę pamięci w narracji Prażmowskiego.

  • Issue Year: X/2013
  • Issue No: 10
  • Page Range: 31-40
  • Page Count: 10
  • Language: Polish