The village woman in Peasant Memories from the 1930's Cover Image

Kobieta wiejska w Pamiętnikach chłopów z lat 30. XX wieku
The village woman in Peasant Memories from the 1930's

Author(s): Kinga Pawłowska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: the village woman; peasants’ memories; new cultural history; grid/group conception; cosmology; wiejska kobieta; pamiętniki chłopów; nowa historia kulturowa; koncepcja siatki i grupy; kosmologia

Summary/Abstract: The paper is devoted to the attempt at reconstructing the cosmology of the author of the memories described in the Peasant Memories from the 1930’s. The inspiration was taken from accomplished historians who belong to a new cultural history and who are interested in culture and aspects of everyday life, mentality and daily issues of the people who lived in the past. The tools of social sciences and humanities offer abundant resources for the possible theoretical conceptions taken from this material to be analysed. It appears tat an appropriate tool which can be used to analyse these collected memories is the grid/group theory of Mary Douglas, completed by other authors, including Pierre Bourdieu and Chris Schilling. The most important concepts of Mary Douglas’s theory are the social context, grid, group and cosmology. The main idea involves tracing the ways in which some cosmologies are produced in specific conditions and the possibility to describe them with the use of such variables as grid and group social contexts. All of these concepts have been briefly discussed in this article. The analyses conducted indicates that the village woman cosmology could be ascribed to the segment C of the pattern, characterized by a strong grid and a strong group. In the conditions of the strong group, the group thoroughly controls individual lives and in the condition of strong grid, there are some precisely described social roles. In the women's narration it is easy to see, as apparent otherwise in social sciences, a strain between the community and an individual. A strain that could have some dramatic consequences. Artykuł poświęcony jest próbie rekonstrukcji kosmologii autorki wspomnień opisanych w Pamiętnikach chłopów z lat 30. XX wieku. Inspirację dla podjęcia tej problematyki stanowiły dokonania historyków należących do nurtu nowej historii kulturowej zainteresowanych, jak sama nazwa wskazuje, kulturą, w tym życiem codziennym, mentalnością oraz codziennymi troskami żyjących w przeszłości ludzi. Instrumentarium nauk społecznych oraz humanistycznych oferuje bogate zasoby możliwych ujęć teoretycznych, w ramach których możliwe byłoby analizowanie wspomnianej problematyki. Wydaje się jednak, że najbardziej stosowne narzędzie służące do analizy wybranego pamiętnika stanowi koncepcja „siatki i grupy” Mary Douglas, uzupełniona o przemyślenia innych badaczy, w tym m.in. Pierre’a Bourdieu oraz Chrisa Schillinga. Najważniejsze pojęcia w koncepcji Mary Douglas to kontekst społeczny, siatka, grupa oraz kosmologia. Zasadniczy zamysł schematu sprowadza się do śledzenia, w jaki sposób określone kosmologie powstają w specyficznych, możliwych do opisania przez zmienne siatki i grupy kontekstach społecznych – wszystkie te pojęcia zostały w artykule krótko omówione.

  • Issue Year: 166/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 51-65
  • Page Count: 15