GORA AS SPECIFIC DIALECTOLOGICAL AREAL Cover Image

GORA KAO SPECIFIČAN DIJALEKTOLOŠKI AREAL
GORA AS SPECIFIC DIALECTOLOGICAL AREAL

Author(s): Sadik Idrizi
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Интернационални Универзитет у Новом Пазару
Keywords: Gora; govor Gore; dijalektološki areal; bilingvizam; diglosija; interferencija; Balkanski jezički savez.

Summary/Abstract: Balkanski jezici pokazuju mnogo paralelnih osobina u fonetici, morfologiji, sintaksi i leksici. Zbog stalnog kretanja stanovnika Gore i čestih kontakata sa govornicima iz drugih jezika goranski govor je bio izložen stalnim uticajima gotovo svih balkanskih jezika. Na formiranje i razvoj govora Gore direktan uticaj ima interlingvalni položaj Gore, ali i polilingvalna naobrazba apsolutne većine stanovnika Gore, te lociranje govora Gore na tri lingvistički različita lokaliteta: na Kosovu, u Albaniji i u Makedoniji.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 12 (3)
  • Page Range: 102 - 107
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian