C.E.E.O.L. main page

Acta Onomastica


Issue no.IL /2008


Publisher:

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

  Address: Valentinská 1
Praha 1 (116 46), Czech Republic
  Phone:
  Fax:
  eMail: prochazkova@ujc.cas.cz

Back to all issues
Back to current issue

 Articles 
    
Obsah - Contents    
K narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc.    
Bibliografický soupis prací PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc., za léta 1962-2007    
Obrzędowość i symbolika w antroponimii żydowskiej    
Nazwy relacyjne w powojennej toponimii Pomorza Zachodniego    
Translated Title: Relative Names in the Postwar Toponymy of West Pomerania
Publication: Acta Onomastica (IL/2008)
Author Name: Afeltowicz, Beata;
Language: Polish
Subject: Philology / Linguistics
Issue: IL/2008
Page Range: 34-41
No. of Pages: 8
File size: 77 KB
Download Fee:
(only for
non-subscribers)
2.5 Euro (€)
Summary: The article presents the percentage of the so-called relative names in the post-war toponymy of West Pomerania, officially established after 1945 by the Commission for Establishing Names of Localities and Physiographic Objects. The issue in question is discussed on the basis of the toponymic material of the post-war administrative district of Łobez, which was one of the twelve districts of the Szczecin province. Only less than six percent of all geographic names of the given region are formed by relative names or detoponymic names.
Keywords: onomastics; toponymy
Transonymizácia v názvoch horolezeckých ciest    
Probleme und Möglichkeiten der Entwicklung der oomastischen Terminologie    
ДО ПРОБЛЕМИ ОЙКОНІМІВ УКРАЇНИ НА -АНИ (-ЯНИ)    
Co można powiedzieć o obecnych tendencjach zmian w nazewnictwie miejscowym Polski?    
O znaczeniu bazy apela-tywnej bab’-i, babi-a w toponimii    
Příspěvek ke studiu nejstarších českých pomístních jmen    
Nazwiska ludności chrześciańskiej i żydowskiej dawniej Polski północzno-wschodniej w ujęciu porów-nawczym    
Enviromentální rozměr toponomastiky    
Karafiátova úprava starozákonních toponym ve vydáních Bible kralické „podlé původních textů opravené“    
Problematika pomenovania mliečnych výrobkov    
Der Gewässer- und Siedlungsname Luhe    
Poznámka k tzv. živým jménům v českých nářečích    
Biblické jméno Syrtis a jeho staročeské reflexe    
Proměny jména Noe, Noé v českém jazyce    
Из славянской гидронимии. IV: хорв. Zaym pataka, Molvica, рус. Полга, Пулбуш, блр. Укое, укр. Псел, Псло    
Czy są w Polsce nazwy miejscowości z formantem -ła?    
Mlýny tereziámského katastru a jejich zaniklé názvy – II.    
Muži a ich úradné rodné mená na kopaniciach Starej Turej    
Názvy železničních tunelů v České republice    
K ad-jektivům ze jmen rostlin a porostů v anoikonymech na Moravě a ve Slezsku    
Publikuje jako Libuše Olivová-Nezbedová    
Odraz starých majetkových vztahů v pomístních jménech na Luhačovicku    
Využitie jednotlivých funkčných členov v živých osobných menách v Krásne nad Kysucou    
Nemecké kolonizačné vplyvy na hydronymiu povodia Hrona    
Kreativita v chrématonymii (na příkladech sérionym z automobilového průmyslu)    
Názvy používané v rodinnom prostredí    
Stopy přistěhovalců v místních jménech v Texasu    
Dawne nazwy zawodów typu kołodziej, piwowar jako baza leksykalna polskich nazwisk    
Odraz hydrologických a pedologických poměrů v místních jménech Louny a Lounky    
Místní a pomístní jména v Čechách tvořená příponou -jь ze složených osobních jmen    
Diachroniczny mikrotopono-mastykon w postulatywnym ujęciu badawczym    
O jedné možné homonymii v staročeském apelativním i propriálním systému (aneb málo uvěřitelné plesání nad nejistou etymologií)    
O sudbini grčkog ženskog imena Irina u srpskom jeziku    
Tendencie k nesklonnosti cudzích antroponymických maskulín v slovenčine    
Jména hostinců v České Lípě do roku 1945    
Antroponyma v Bartošově slovníku    
Hora Zklamání a zátoka Ztroskotání aneb pomístní jména na ostrově Robinsona Crusoe    
Modele metonimiczne w procesie onimizacji    
Bratr v pomístních jménech v Čechách    
Teрминология ономастики    
K onomastické terminologii, zvláště slovanské (Termíny onymický kontext a onymické pole)    
Sufix -dlo v pomístních jménech v Čechách    
Exonyma v lexikální sbírce češtiny doby střední    
Псл. *Tъrsa, *Tъrsъ і споріднені праантропоніми    
Apotropäische Personennamen in slawischen Ortsnamen der Lausitz    
Winiary, Winnice i Winne Góry w Polsce